Počet položiek: 0 0,00 EUR

Autorský zákon

Podmienky používania web stránky www.wexa.sk
 
Na obsah tejto internetovej stránky sa vzťahuje Zákon 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Pred používaním tejto internetovej stránky si prečítajte tieto podmienky. Vstup a využívanie materiálov zverejnených na tejto internetovej stránke je podmienené vašim súhlasom a úplným dodržiavaním týchto podmienok.
Ak s podmienkami nesúhlasíte, mali by ste internetovú stránku opustiť a ukončiť akékoľvek používanie materiálov, ktoré ste na našej internetovej stránke našli .
 
Autorský zákon
-        Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Autor má právo pomenovať svoje dielo, označiť ho
         medzinárodným symbolom ©.  K použitiu tohto symbolu  nie je potrebná žiadna registrácia.
-        Autor má právo na ochranu svojho autorstva, právo rozmnožovať dielo, dostávať odmenu za každé použitie diela, bez súhlasu autora sa dielo nesmie
         používať. Autor môže previesť na inú osobu právo použiť dielo, nemôže sa však svojich autorských práv zriecť.
-        Autorské právo trvá po celý život autora a 70 rokov po jeho smrti. Po smrti autora prechádzajú práva na dedičov.
-        V prípade sťahovania diela z internetu ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný  
         výslovný písomný súhlas autora.
-        Na základe porušenie Autorského zákona, môže  sa autor na základe platných právnych predpisov Slovenskej republiky dožadovať ochrany ako i sankcie
         voči osobe porušujúcej jej autorské práva. Na základe toho môže dôjsť k vydaniu rôznych súdnych rozhodnutí. (napr. zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho
         používania diela, zaplatenie náhrady spôsobenej škody, vydanie bezdôvodného obohatenia, ako i trest odňatia slobody v zmysle§ 283 zákona č.
         300/2005 Z.z. trestného zákona  v platnom znení)
 
Podmienky použitia
-          Majiteľom internetovej stránky je spoločnosť WEXA, s. r. o.
-          Všetky texty, obrázky a ostatné súbory, ako aj ich zloženie, podliehajú autorskému právu a sú duševným majetkom majiteľa webovej stránky  
           www.wexa.sk
-          Nesmiete dať žiadnu časť tejto internetovej stránky k dispozícii na inej internetovej stránke, iba vo forme hypertextového odkazu smerujúceho na túto
           stránku.
-          Akékoľvek neautorizované použitie materiálov je na užívateľove vlastné riziko, ktoré môže byť klasifikované za porušenie zákona o autorskom práve a
           trestného zákona.