Počet položiek: 0 0,00 EUR

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.wexa.sk, ktorého prevádzkovateľom je PANDEMIC, s.r.o., IČO: 46210938, Haanova 12, 851 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 73635/B Kontakty: Email: eshop@wexa.sk , tel. č.: 0905 668 379. 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené vsúlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. Predávajúci je plátcom DPH.

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebopoužíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná vrámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.wexa.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť". V košíku zákazník zvolí spôsob dopravy a platby, vyplní doručovaciu adresu, email, telefón ostatné požadované údaje a potvrdí objednávku. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.wexa.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a tiež súhlasí a je ochotný za objednaný tovar zaplatiť dohodnutú sumu. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.wexa.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť len na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. 

 

Zrušenie objednávky

Zrušiť kúpnu zmluvu (objednávku) pred jej odoslaním (status objednávky "odoslaná" pri preprave kuriérskou službou, status objednávky "vybavená" pri doručení Slovesnkou poštou) može kupujúci kedykoľvek bez sankcie a udania dôvodu a to výhradne telefonicky na tel. čísle +421 911 905 509. O stave objednávky je kupujúci informovaný automatickým e-mailom. Za nedoručenie (resp. neprijatie) e-mailu na Vami zadanú e-mailovú adresu predávajúci nezodpovedá. Zrušenie objednávky po odoslaní vybranou prepravnou spoločnosťou nieje možné a predávajúci postupuje v zmysle obchodných podmienok.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: PANDEMIC, s.r.o., IČO: 46210938, Haanova 12, 851 04 BratislavaNa tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali alebo si ho môžete stiahnuť na našej stránke.

Odstúpenie od zmluvy - formulár na stiahnutie

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude na našu adresu: WEXA, s. r. o., Haanova 12, 851 04  Bratislava doručený Vami zakúpený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Vami uvedené číslo účtu a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu: WEXA, s. r. o., Haanova 12, 851 04  Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša nakupujúci. Nakupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Viď. doložka zákona 102/2014.

V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar podľa § 457 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný, alebo ktorého charakter to vylučuje.

Tovar musí byť zabalený tak aby pri doručení neprišlo k mechanickému poškodeniu. Za škody spôsobené počas prepravy, predávajúci nenesie zodpovednosť. Všetky náklady spojené s neoprávneným vrátením tovaru hradí kupujúci. Tovar nesmie byť zaslaný predajcovi na dobierku.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutímlehoty na odstúpenie od zmluvy, 

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

 c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, 

d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil, 

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače, 

 f) lotérie a iné podobné hry.

 

Ceny 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Meniť ceny na už uzatvorených, potvrdených objednávkach nie je možné. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená s DPH  vrátané  všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Predávajúci je plátcom DPH. 

Dodanie

Kuriérska – Prepravná spoločnosť SPS

Tovar objednaný na stránke www.wexa.sk je doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovak Parcel Service s. r. o.. Sumu dobierky hradí kupujúci kuriérovi spoločnosti pri prevzatí objednávky. Objednávky prijaté do 13:00 sú odosielané v deň prijatia a doručované v priebehu nasledujúceho pracovného dňa. Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou je možnosž výberu platby vopred na účet. Odosielanie takýchto objednávok prebieha po pripísaní sumy objednávky na účet predávajúceho.

 

Česká republika:  
Do Českej republiky je tovar expedovaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielky sú odosielané do dvoch pracovných dní po pripísaní sumy na účet predávajúceho. Po preukázateľnom odoslaní zásielky predávajúci nezodpovedá za nedoručenie a prípadné poškodenie zásielky.

 

Ostatné krajiny sveta:
Do ostatných krajín sveta je tovar expedovaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielky sú odosielané do dvoch pracovných dní po pripísaní sumy na účet predávajúceho. Po preukázateľnom odoslaní zásielky predávajúci nezodpovedá za nedoručenie a prípadné poškodenie zásielky.

 

Záruka, záručný list 

Na škody spôsobené počas prepravy sa záruka nevzťahuje!  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, vypálenie žiariviek , zodranie ložísk a pod. 
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je záručná doba dlhšia ako zákonom stanovená, predávajúci ju vyznačí v záručnom liste. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. 

 

Zhoda s kúpnou zmluvou 

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

 

Reklamácia a jej uplatnenie 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s vyplneným reklamačným formulárom, kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho: WEXA, s.r.o., Haanova 12, 851 04  Bratislava, email: eshop@wexa.sk , telefon: +421 911 905 509. Náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci. Dopravu reklamovaného tovaru späť kupujúcemu hradí predávajúci len pri oprávnenej reklamácii. Všetky náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou hradí kupujúci.  

Na reklamáciu nebude prijatý tovar najmä:
poškodený živlami ako je voda, oheň, blesk alebo iný elektrický výboj a podobne, s vypršanou záručnou lehotou v deň predloženia (doručenia) tovaru k reklamácii, mechanicky poškodené (rozbité, zlomené, prepálené atď.), poškodené nesprávnym použitím v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru, tovar poškodený neodborným servisným zásahom.   

 

Nemožnosť dodania tovaru 

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak. 

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky 

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.wexa.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 10 EUR. 

Ochrana osobných údajov 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípad, že nechcet, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu PANDEMIC, s. r. o., týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnost neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky. 

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.wexa.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

 

Orgán dozoru 

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170 

  

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.wexa.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.